CÔNG KHAI

CÔNG KHAI 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
        Đội ngũ giảng viên         
3. Công khai tài chính
4. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
– Khảo sát năm 2020