Chương trình Đại học

DANH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

7480201

Công nghệ thông tin Chính quy, liên thông

2

7620301

Nuôi trồng thủy sản Chính quy, liên thông

3

7340301

Kế toán Chính quy, liên thông

4

7220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Chính quy

5

7340101

Quản trị kinh doanh Chính quy

6

7220201

Ngôn ngữ Anh Chính quy

7

7620112

Bảo vệ thực vật Chính quy

8

7620105

Chăn nuôi Chính quy
9 7340201 Tài chính ngân hàng Chính quy
10 52440301 Khoa học môi trường Chính quy