Chương trình Đại học

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin Chính quy, liên thông

2

52620301

Nuôi trồng thủy sản Chính quy, liên thông

3

52340301

Kế toán Chính quy, liên thông

4

52220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Chính quy

5

52340101

Quản trị kinh doanh Chính quy

6

52220201

Ngôn ngữ Anh Chính quy

7

52620112

Bảo vệ thực vật Chính quy

8

52620105

Chăn nuôi Chính quy
9 52340201 Tài chính ngân hàng Chính quy