Chương trình Đại học

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52140209

Sư phạm Toán học Chính quy

2

52480201

Công nghệ thông tin Chính quy, liên thông, VL-VH

3

52620301

Nuôi trồng thủy sản Chính quy, liên thông

4

52340301

Kế toán Chính quy, liên thông, VL-VH

5

52140213

Sư phạm Sinh học Chính quy

6

52220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Chính quy, VL-VH

7

52340101

Quản trị kinh doanh Chính quy, VL-VH

8

52140212

Sư phạm Hóa học Chính quy

9

52220201

Ngôn ngữ Anh Chính quy, VL-VH

10

52620112

Bảo vệ thực vật Chính quy

11

52620105

Chăn nuôi Chính quy
12 D340301   Tài chính ngân hàng    Chính quy

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH

1. Kế toán – Kiểm toán

2. Kế toán tổng hợp

3. Quản trị kinh doanh

4. Bệnh học thủy sản

5. Ngôn ngữ Anh

6. Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

7. Công nghệ thông tin

8. Bảo vệ thực vật

9. Chăn nuôi

10. Kế toán (liên thông Trung cấp lên Đại học)

11. Nuôi trồng thủy sản

12. Tài chính – Ngân hàng

13.Công nghệ thông tin (liên thông Cao đẳng lên Đại học)

14. Khoa học máy tính

* TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM