Chương trình Liên thông

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

52480201

Công nghệ thông tin Chính quy, liên thông, VL-VH

2

52620301

Nuôi trồng thủy sản Chính quy, liên thông

3

52340301

Kế toán Chính quy, liên thông, VL-VH