Đơn vị trực thuộc

 

Đảng ủy
Hội đồng Trường
Khoa, Bộ Môn
Phòng Ban chức năng
Đoàn thể
Các chi hội
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 02913 821017

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Ban giám hiệu trong việc định hướng, phát triển ngành nghề đào tạo, kế hoạch đào tạo, tư vấn tuyển sinh và công tác tuyển sinh, đầu vào, đầu ra, in ấn, cấp phát, quản lý văn bằng, quản lý các bậc học (đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, hệ liên thông, vừa làm vừa học, sau đại học) về công tác giảng dạy và học tập, công tác giáo trình; tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, liên kết đào tạo.

Lãnh đạo phòng:

– Ths. Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng, Email: nguyenhuutambl@yahoo.com

– CN. Lý Ngọc Bích Vân, P.Trưởng phòng, Email:  lyngocbichvan@gmail.com


PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 02916.500.999

Chức năng nhiệm vụ: Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý hoạt động khoa học công nghệ của trường, về định hướng khoa học công nghệ góp phần xây dựng kế hoạch chiến lược của trường trung và dài hạn.

Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Cán bộ, Giảng viên, sinh viên; thông tin xuất bản tư liệu khoa học; các công tác hỗ trợ cho hoạt động khoa học công nghệ của Trường Lãnh đạo phòng.

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác Quan hệ quốc tế của Trường.

Lãnh đạo phòng:

– ThS Phạm Đình Trí, Phó trưởng phòng, Email:  dinhtri64@yahoo.com.vn


PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ:

– Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của các đơn vị trong nhà trường. Công tác quản lý hành chính, quản trị trong phạm vi toàn trường. Xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của nhà trường.

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động.Lãnh đạo phòng:

– ThS. Trần Nhật Bằng – Trưởng phòng,

– CN. Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng phòng, Email: truongson@gmail.com

– CN. La Văn Chương, Phó trưởng phòng, Email:  lavanchuongdhbl@yahoo.com.vn


PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Điện thoại: 0291.2211384

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng trường ĐH Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh – Sinh viên. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức. Tham mưu giáp Đảng ủy, Ban giám hiệu để xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức học tập Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; các qui chế của Bộ giáo dục – Đào tạo, nội qui, qui định của trường Đại học Bạc Liêu cho sinh viên; giáo dục đạo đức nếp sống văn hóa, giáo dục truyền thống…. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua rèn luyện trong HSSV, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường cũng như bên ngoài….

Lãnh đạo phòng:

– CN. Tiêu Quỳnh Mai, Phó trưởng phòng, Email:  tqmai@blu.edu.vn


PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, qui chế tài chính. Thực hiện quyết định tài chính của hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế toán sao cho hiệu quả, đúng quy định. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng:

– CN. Đường Vĩnh Lỳ, P.Trưởng phòng. Email: dvly@blu.edu.vn


PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Tên Tiếng Anh: Inspection – Legislation Department

Tên viết tắt:    TTr – Pc

Điện thoại: 0291.2212578

Email:  thanhtra@blu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Phòng Thanh tra – Pháp chế là tổ chức nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, rà soát kiểm tra văn bản trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện các công tác khác được giao. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

Lãnh Đạo phòng:

CN. Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng, Email: vhnam@blu.edu.vn


TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tên tiếng Anh: EDUCATION QUALITY ASSURANCE DEVISION

Điện thoại: 02912210653

Chức năng nhiệm vụ: Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo tổ:

– ThS. Bùi Mạnh Quân, Tổ trưởng, Email:  quanbmanh75@yahoo.com.vn

 


BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 0291.3828162

Chức năng nhiệm vụ: Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ cụ thể: giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Logic học, quản lý giảng viên theo phân cấp của Hiệu trưởng; tổ chức thực hiện quy trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học; thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên.

Lãnh đạo bộ môn:

– ThS. Trần Tấn Đạt, Trưởng Bộ môn, Email:  trandat0101@yahoo.com


TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Điện thoại: 0291.2212577

Chức năng nhiệm vụ: Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và tin học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và nghiên cứu ngày càng phong phú và đa dạng; xây dựng đề án để trường Đại học Bạc Liêu cho phép liên kết với các đơn vị ngoài nhà trường mở các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ Tin học và Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh; căn cứ vào chương trình Ngoại ngữ và Tin học cấp độ A, B, C do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xây dựng kế hoạch tổ chức, chiêu sinh giảng dạy và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ và Tin học; cấp chứng chỉ cho người học theo đúng thẩm quyền và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trường Đại học Bạc Liêu về Ngoại ngữ và Tin học.

Lãnh đạo trung tâm:

– ThS. Đào Anh Duy, Phó giám đốc, Email: daoanhduy82@gmail.com

 ThS. Phan Anh Hùng, Phó giám đốc, Email: pahung70@gmail.com