Hội đồng trường

Chủ tịch: TS. Võ Hoàng Khiêm

Thư ký: TS. Dương Việt Hằng