LỊCH THI

– Thi ngày 15 – 16/82020

thi ngay 15-16.8.2020

 

– Thi từ ngày 18/8 đến ngày 23/8/2020

thi ngay 18-23.8.2020

 

– Cán bộ coi thi từ ngày 18/8 đến ngày 23/8/2020

coi thi ngay 18-23.8.2020

 

Kế hoạch thi học phần năm học 2019 – 2020