LỊCH THI

– Kế hoạch thi từ ngày 03/6 đến ngày 16/6/2020

KH thi 03-16.6.2020

 

– Danh sách cán bộ coi thi từ ngày 03/6 đến ngày 16/6/2020

coi thi 03-16.6.2020

 

Kế hoạch thi học phần năm học 2019 – 2020