NCKH - Quy trình Biểu mẫu

Quy trình Biểu mẫu

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

STT

Tên qui trình

Chi tiết

1

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường Xem tại đây

2

Biểu mẫu NCKH Sinh viên Xem tại đây
3 Quy trình thực hiện sáng kiến Xem tại đây
4 Phiếu thẩm định kết quả, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra Xem tại đây
5 Phiếu thẩm định kết quả, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Xem tại đây
6 Quy trình cử viên chức tham dự hội thảo Xem tại đây
7 Quy trình hỗ trợ công bố quốc tế Xem tại đây