NCKH - Văn bản Quản lý KHCN

Văn bản Quản lý KHCN

Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu
Cấp Bộ 
01 Luật Sở hữu trí tuệ 2005  
02 Luật Khoa học công nghệ 2013  
03 Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Số: 04/2011/TT-BGDĐT
04    
05    
Cấp Tỉnh
01 Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Số: 06/2017/QĐ-UBND
     
     
     
Cấp Trường 
01 Quy chế hoạt động khoa học – công nghệ Số 320/QĐ-ĐHBL
02 Quy định quản lý hoạt động sáng kiến Số 438/QĐ-ĐHBL
03 Quy chế NCKH của sinh viên Số 321/QĐ-ĐHBL
04 Quy định hoạt động sở hữu trí tuệ Số 608/QĐ-ĐHBL

 

TÀI LIỆU TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

STT

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN

1 12/2017/TT-BGDĐT Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD (Thông tư 12)
2 1668/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục (Công văn 1668 thay thế CV768)
3 766/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (Công văn 766)
4 767/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học (Công văn 767)
5 62/2012/TT-BGDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp