Ban giám hiệu

PGS,TS. Từ Diệp Công Thành
Chức vụ: Hiệu trưởngEmail: tdcthanh@gmail.com

Điện thoại: 0907007981
Điện thoại cơ quan:

TS. Võ Hoàng Khiêm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởngEmail: vhkhiem@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0913892772
Điện thoại cơ quan: 02912.211304