Ban giám hiệu

TS. Võ Hoàng Khiêm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng phụ trách
Email: vhkhiem@yahoo.com.vn        Điện thoại: 0913892772
Điện thoại cơ quan: 02912.211304