Đảng và đoàn thể

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Bí thư Đảng ủy: PGS,TS. Từ Diệp Công Thành

Chủ tịch Công đoàn: ThS. Ngô Trúc Phương

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: CN. Đặng Thiện Huỳnh

Chủ tịch Hội sinh viên: CN. Đặng Thiện Huỳnh