Đảng và đoàn thể

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Phó Bí thư Đảng ủy: TS. Võ Hoàng Khiêm

Chủ tịch Công đoàn: ThS. Ngô Trúc Phương

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ThS. Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch Hội sinh viên: CN. Đặng Thiện Huỳnh