Hội đồng KH & Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH
1 TS. Trần Mạnh Hùng Văn học
2 TS. Võ Hoàng Khiêm Kinh tế
3 ThS. Phạm Đình Trí Vật lý
4 ThS. Huỳnh Xuân Phát Toán học
5 ThS. Huỳnh Huy Tuấn CNTT
6 TS. Tiền Hải Lý Thủy sán
7 TS. Ngô Đức Lưu CNTT
8 TS. Tô Vĩnh Sơn Kinh tế
9 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Toán học
10 PGS TS. Trần Thị Thanh Hiền Thủy sản
11 PGS TS. Bùi Văn Trịnh Kinh tế
12 PGS TS. Nguyễn Văn Nở Ngôn ngữ
13 TS. Nguyễn Xuân Khoa Chăn nuôi
14 TS. Phan Hồng Thái Trồng trọt
15 ThS. Thái Kinh Luân CNTT
16 ThS. Phạm Hoàng Minh QLKHCN
17 KS. Phan Duy Tuyên Cơ Khí
18 KS. Phan Văn Liêm Trồng trọt