Hội đồng KH & Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG

TT Họ và Tên Chức vụ Học hàm/

Học vị

Chuyên môn Chức danh Hội hồng
I Ban giám hiệu
01 Từ Diệp Công Thành Hiệu trưởng PGS

TS

Cơ điện tử Chủ tịch
02 Võ Hoàng Khiêm P. Hiệu trưởng TS Tài chính Thành viên
II Phòng chức năng
03 Nguyễn Hữu Tâm P. Trưởng phòng Đào tạo ThS Toán học Thành viên
04 Phạm Đình Trí P. Trưởng phòng QLKH&HTQT ThS Vật lý Thư ký
05 Trần Nhật Bằng Trưởng phòng TC-HC ThS Kinh tế Thành viên
III Đơn vị đào tạo
06 Dương Việt Hằng Phụ trách

Khoa Sư phạm

TS Khoa học máy tính và KTTT Thành viên
07 Tô Vĩnh Sơn Trưởng khoa

Kinh tế

TS Quản lý kinh tế Thành viên
08 Tiền Hải Lý Trưởng khoa Nông nghiệp TS Thủy sản Thành viên
09 Ngô Đức Lưu Trưởng khoa CNTT TS Khoa học máy tính Thành viên
IV Đại diện giảng viên
10 Nguyễn Thị Kim Xuân Trưởng

Bộ môn

TS Môi trường Thành viên
11 Nguyễn Thị Kiều Phó trưởng Khoa Nông nghiệp TS Khoa học cây trồng Thành viên
12 Hồ Hữu Tường Chuyên viên

Tổ ĐBCLGD

TS Quản lý giáo dục Thành viên
V Mời ngoài trường
13 Cao Xuân Thu Vân P. Chủ tịch HĐND tỉnh BL ThS Quản lý giáo dục Thành viên
14 Võ Thanh Giang P. Giám đốc Sở GD, KH&CN BL Thành viên
15 Nguyễn Thế Phương P. Giám đốc Viettel Bạc Liêu ThS Thành viên
16 Trịnh Công Vinh Chủ tịch

Hiệp hội Du lịch

tỉnh BL

Thành viên
17 Mai Thành Phụng Nguyên GĐ

TT Khuyến nông Quốc gia

PGS

TS

Nông nghiệp Thành viên
18 Trình Trung Phi GĐ kỹ thuật

Tập đoàn Việt Úc

ThS Thủy sản Thành viên
19 Nguyễn Thị Nhật Tân Giám đốc

Ngân hàng BIDV

Chi nhánh BL

ThS Tài chính Ngân hàng Thành viên

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức danh
01 Từ Diệp Công  Thành Chủ tịch
02 Võ Hoàng Khiêm Thành viên
03 Nguyễn Hữu Tâm Thành viên
04 Phạm Đình Trí Thư ký
05 Dương Việt Hằng Thành viên