Phụ lục nhân sự

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHBL

BAN GIÁM HIỆU

– PGS,TS. Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng, Email: tdcthanh@gmail.com

– TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng, Email: vhkhiem@yahoo.com.vn


LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

– PGS,TS Từ Diệp Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Email: tdcthanh@blu.edu.vn

– ThS Ngô Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn, Email: ntphuongblu2011@yahoo.com

– – CN. Đặng Thiện Huỳnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, Email: Email: huynhthuy.cm@gmail.com


CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

Khoa Công Nghệ Thông Tin

– TS. Ngô Đức Lưu, Trưởng khoa, Email:  ndluu@blu.edu.vn

– ThS. Trần Khánh Lưu, phó Trưởng khoa, Email: tkluan@blu.edu.vn

Khoa Kinh tế 

– TS. Tô Vĩnh Sơn, Trưởng khoa, Email:  sontv75@yahoo.com.vn

Khoa Nông nghiệp

– TS. Tiền Hải Lý, Trưởng khoa, Email: lytienhai@gmail.com

– TS. Nguyễn Thị Kiều, P.Trưởng khoa, Email: ntkieu.blu@gmail.com

Khoa Sư phạm

– TS. Dương Việt Hằng, Phụ trách khoa, Email:

– ThS. Diệp Thị Hồng Phước, P.Trưởng khoa, Email: diepphuoc@gmail.com

– ThS. Hứa Bích Thủy, P.Trưởng khoa, Email:  huabichthuy_blu@yahoo.com.vn

Bộ môn Lý luận chính trị

– ThS. Trần Tấn Đạt, Trưởng bộ môn, Email:  trandat0101@yahoo.com

Bộ môn Giáo dục thể chất

– ThS. Đào Thị Thu – Phụ trách Bộ môn


CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo

– ThS. Nguyễn Hữu Tâm, Phó Trưởng phòng, Email:  nguyenhuutambl@yahoo.com

– ThS Lý Ngọc Bích Vân, Phó Trưởng phòng, Email:  lyngocbichvan@gmail.com

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc te

– ThS. Phạm Đình Trí, P. Trưởng phòng, Email:  dinhtri64@yahoo.com.vn

Phòng Tổ chức – Hành chính 

– ThS. Trần Nhật Bằng, Trưởng phòng,

– CN. Trương Quốc Thắng, Phó trưởng phòng

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

– ThS Tiêu Quỳnh Mai, Phó trưởng phòng, Email:  tqmai@blu.edu.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

– CN. Phạm Ánh Sương, Phụ trách Phòng. Email:

Phòng Thanh tra Pháp chế

– CN. Vũ Hoài Nam, Trường phòng, Email: vhnam@blu.edu.vn  

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

– ThS. Huỳnh Xuân Phát, Giám đốc, Email:  xuanphat@yahoo.com.vn

– ThS. Đào Anh Duy, Phó Giám đốc, Email: daoanhduy82@gmail.com

– ThS. Phan Anh Hùng, Phó Giám đốc, Email: pahung70@gmail.com

Trung tâm Thông tin – Thư viện

– CN. Huỳnh Kim Quy, Giám đốc, Email: thuviendhbl@gmail.com

– CN. Lê Hồng Kha, Phó Giám đốc, Email: lhkha@blu.edu.vn