Thứ 5, 08/12/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu”

17/10/2022

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-ĐHBL ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 14h00 ngày 17/10/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu gồm TS. Phan Văn Đàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - Chủ tịch hội đồng; TS. Võ Hoàng Khiêm – Trường Đại học Bạc Liêu - UV Phản biện 1; KS. Nguyễn Văn Hà – Sở Công Thương Bạc Liêu – UV Phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu – UV; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - UV.

 

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu”do ThS. Nguyễn Văn Ngoan – Khoa Kinh tế thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là nghiên cứu sự tác động của các yếu tố đến khả năng áp dụng IFRS dùng cho SMEs, kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sự áp dụng IFRS dùng cho SMEs địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nghiên cứu cũng đánh giá và phân tích khó khăn của SMEs khi áp dụng VAS hiện hành, những lợi ích mong đợi, những trở ngại có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng IFRS dùng cho SMEs cũng như định hướng áp dụng IFRS dùng cho SMEs địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đề tài là nguồn thông tin cần thiết cho các cơ quan Nhà nước nhận định rõ về thực trạng áp dụng VAS đối với SMEs trong thời gian qua và đánh giá nhu cầu của SMEs đối với IFRS for SMEs. Các cơ quan nhà nước có thể dựa vào kết quả nghiên cứu để tham khảo việc ban hành các quyết định pháp lý nhằm triển khai áp dụng đại trà IFRS for SMEs tại Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu rất hữu ích cho doanh nghiệp trong việc đề ra các chính sách phù hợp để áp dụng thành công IFRS cho doanh nghiệp mình.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt nhiệm vụ “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu” của ThS. Nguyễn Văn Ngoan.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn