Văn bản cấp trường cần lọc lại

 I. Các văn bản quản lý Đào tạo

 Xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng bổ sung

 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo

 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo (QĐ9107)

 Quy định nhập điểm thi kết thúc học phần

 Quy định dự giờ đối với giảng viên cơ hữu

 Quy định mức học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2018 – 2019

– Biên chế năm học 2018 – 2019

Các quy chế, quy định quản lý Đào tạo

– Quy chế đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Theo Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016)

– Quy định việc thực hiện tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (Theo Quyết định số 557/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016)

– Quy chế thi kết thúc học phần (Theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016)

 Quy định Thực tập Tốt nghiệp, Thực tập Sư phạm, Khóa luận Tốt nghiệp

– Giấy giới thiệu xin thực tập

– Ngành CNTT

+ Phiếu đánh giá Tổ chức kỷ luật

+ Phiếu đánh giá Báo cáo thực tập

+ Phiếu đánh giá Đề tài

+ Kết quả tổng hợp thực tập tốt nghiệp

+ Quy định nội dung TTTN

+ Thuyết minh Đề tài thực tập tốt nghiệp

– Ngành Sư phạm

+ Quy định về thực tập sư phạm các ngành đào tạo giáo viên THPT

+ Quy định về kiến tập sư phạm các ngành đào tạo giáo viên THPT

+ Quy định nội dung thực tập sư phạm các ngành đào các ngành đào tạo giáo viên THCS

+ Quy định nội dung kiến tập sư phạm các ngành đào các ngành đào tạo giáo viên THCS

+ Quy định nội dung thực tập sư phạm ngành cao đẳng giáo dục tiểu học

+ Quy định nội dung kiến tập sư phạm ngành cao đẳng giáo dục tiểu học

+ Quy định nội dung thực tập sư phạm ngành cao đẳng giáo dục mầm non

+ Quy định nội dung kiến tập sư phạm ngành cao đẳng giáo dục mầm non

– Ngành Nông nghiệp

+ Quy định về thực tập tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học, cao đẳng

– Thanh toán tiền thực tập sư phạm

+ Thanh toán tiền thuê ngoài

+ Mẫu thanh toán thực tập sư phạm 2

+ Mẫu thanh toán thực tập sư phạm 3

II. Các văn bản khác

 Điều lệ trường Đại học

 Ban hảnh quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường Đại học Bạc Liêu

 Quy định điều kiện hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng

 Quy định lề lối làm việc

 Quy định hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 Quyết định của Thủ tướng Chính phú vế việc phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam

 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Bạc Liêu

 Quy trình, thủ tục và hồ sơ để thực hiện quyền lợi của sinh viên