Giới thiệu - Đảng uỷ

Đảng uỷ

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Đ/c NGÔ ĐỨC LƯU

Chức vụ trong Đảng: Bí thư

Chức vụ chính quyền:  Chủ tịch Hội đồng trường

Email: ndluu@blu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

ĐOÀN THỂ

 CHUYÊN MÔN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Đức Lưu

Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng trường Tiến sĩ ndluu@blu.edu.vn 0913610007

2

Phan Văn Đàn

UVBTV Đảng ủy

Hiệu trưởng Tiến sĩ

pvdan@blu.edu.vn

0918023310

3

Tiền Hải Lý

UVBTV Đảng ủy

Bí thư CB Phòng QLKH & HTQT

Phó Hiệu trưởng Tiến sĩ

thly@blu.edu.vn

0908281287

4

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Bí thư CB Khối Văn phòng

Trưởng Phòng

Tổ chức - Hành chính

Thạc sĩ tnbang@blu.edu.vn 0918827863

5

Nguyễn Văn Trọng

Ủy viên

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Bí thư CB Khối Trung tâm

PGĐ TT Thông tin Thư viện Thạc sĩ nvtrong@blu.edu.vn 0949119599

6

Tô Vĩnh Sơn

ủy viên

Trưởng Phòng Đào tạo Tiến sĩ

tvson@blu.edu.vn

0943726707

7

Nguyễn Hữu Tâm

Ủy viên

Bí thư CB Phòng Đào tạo

Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thạc sĩ

nhtam@blu.edu.vn

0908481512

8

Phạm Ánh Sương

Ủy viên

Phó Bí thư CB Khối Văn phòng

Phó Trưởng Phòng KHTC Thạc sĩ pasuong@blu.edu.vn 0914211294

9

Nguyễn T. Kim Xuân

Ủy viên

Bí thư CB Khoa Sư phạm

Phó Trưởng Khoa Sư Phạm

Tiến sĩ

ntkxuan@blu.edu.vn

0919809098

10

Đặng Thiện Huỳnh Ủy viên

Bí thư Đoàn Thanh niên

Cử nhân dthuynh@blu.edu.vn 0913892927

11

Trần Khánh Luân

Ủy viên,

Bí thư CB Khoa CNTT

Phó Trưởng Khoa CNTT Thạc sĩ tkluan@blu.edu.vn 0917132732

12

Nguyễn Thị Kiều

Ủy viên,

Bí thư CB Khoa Nông nghiệp

Trưởng Khoa Nông nghiệp Tiến sĩ ntkieu@blu.edu.vn 0939752474

13

Diệp Kiều Trang

Ủy viên

Bí thư CB LLCT&GDTC

Phụ trách BM LLCT Thạc sĩ dktrang@blu.edu.vn 0913458993

14

Hồ Hữu Tường

Ủy viên

Bí thư CB ĐBCL & TTPC

Tổ phó Tổ ĐBCL GD Tiến sĩ hhtuong@blu.edu.vn 0948644446
15 Trịnh Hữu Lực

Ủy viên

Bí thư CB Khoa Kinh tế

Phó trưởng Khoa Kinh tế Thạc sĩ thluc@blu.edu.vn 0949001100

 

 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

ĐOÀN THỂ

 CHUYÊN MÔN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG

 

1

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy

Bí thư Chi bộ

Trưởng Phòng

Tổ chức - Hành chính

Thạc sĩ tnbang@blu.edu.vn 0918827863

2

Phạm Ánh Sương

Đảng Ủy viên

Phó Bí thư Chi bộ

Phó trưởng Phòng KHTC Thạc sĩ pasuong@blu.edu.vn 0914211294

3

Trương Quốc Thắng

Chi ủy viên

Phó Trưởng phòng

Tổ chức - Hành chính

Cử nhân tqthang@blu.edu.vn 0984356993

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

1

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thạc sĩ

nhtam@blu.edu.vn

0908481512
2 Tiêu Quỳnh Mai Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng Phòng CTCT & QLSV Thạc sĩ tqmai@blu.edu.vn 0939001019

CHI BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1

Diệp Kiều Trang

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phụ trách BM LLCT Thạc sĩ dktrang@blu.edu.vn 0913458993

2

  Phó Bí thư Chi bộ        

3

Ngũ Hữu Khái Chi ủy viên Giảng viên BM GDTC Thạc sĩ nhkhai@blu.edu.vn 0907404383

CHI BỘ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ

1

Hồ Hữu Tường Bí thư chi bộ Tổ Phó Tổ ĐBCLGD Tiến sĩ hhtuong@blu.edu.vn 0948644446

CHI BỘ KHỐI - TRUNG TÂM

 
1 Nguyễn Văn Trọng

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phó GĐ TT Thông tin Thư viện Thạc sĩ nvtrong@blu.edu.vn 0949119599
2 Lê Quốc Bảo Phó Bí thư Chi bộ Phó GĐ TT Tin học Ngoại ngữ Thạc sĩ lqbao@blu.edu.vn 0944683132

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Tiền Hải Lý

UVBTV Đảng ủy

Bí thư chi bộ

Phó Hiệu trưởng Tiến sĩ thly@blu.edu.vn 0908281287

CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Trần Khánh Luân

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phó Trưởng Khoa CNTT Thạc sĩ tkluan@blu.edu.vn 0917132732
2 Võ Ngọc Lợi Phó Bí thư Chi bộ Phó trưởng BM Khoa học máy tính Thạc sĩ vnloi@blu.edu.vn 0374614988
3 Triệu Yến Yến Chi ủy viên Tổ trưởng Tổ CĐ Thạc sĩ tyyen@blu.edu.vn 0919000775

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM

1

Nguyễn T. Kim Xuân

Đảng Ủy viên

Bí thư CB Khoa Sư phạm

Phó Trưởng khoa Sư phạm

Tiến sĩ

ntkxuan@blu.edu.vn

0919809098
2 Nguyễn Phước Hoàng Phó Bí thư chi bộ Phó Trưởng Khoa Sư phạm Tiến sĩ nphoang@blu.edu.vn 0916194400
3 Phạm Thị Lương Chi ủy viên Trưởng Bộ môn Việt nam học Tiến sĩ ptluong@blu.edu.vn 0989084929
4 Ngô Trúc Phương

Đảng ủy viên

Chi ủy viên

Trưởng BM KHCB Thạc sĩ ntphuong@blu.edu.vn 0835588818
5 Nguyễn Văn Út Chi ủy viên   Cử nhân nvut@blu.edu.vn 0946463232

CHI BỘ KHOA NÔNG NGHIỆP

1 Nguyễn Thị Kiều

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Trưởng Khoa Nông nghiệp Tiến sĩ ntkieu@blu.edu.vn 0939752474
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Tiến sĩ nvtuan@blu.edu.vn 0915886877
3 Lê Hoàng Vũ Chi ủy viên Phó Trưởng BM Thủy sản Tiến sĩ lhvu@blu.edu.vn 0945904000

CHI  BỘ KHOA KINH TẾ

1 Trịnh Hữu Lực Bí thư chi bộ Phó Trưởng khoa Kinh tế Thạc sĩ thluc@blu.edu.vn 0949001100
2 Quách Thị Hải Yến Phó Bí thư chi bộ Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng Thạc sĩ qthyen@blu.edu.vn 0919727903
3 Lê Huỳnh Như Chi ủy viên Phó trưởng Bộ môn Tài chính ngân hàng Thạc sĩ lhnhhu@blu.edu.vn 0913648489

CÁC BIỂU MẪU KẾT NẠP ĐẢNG

STT

NỘI DUNG

Tải về

1 Đơn xin vào Đảng
2 Lý lịch người xin vào Đảng Mẫu 2 - KNĐ
3 Giấy giới thiệu người vào Đảng Mẫu 3 - KNĐ
4 Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4 - KNĐ
5 Nghị Quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng Mẫu 4A-KNĐ
6 Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng Mẫu 5 - KNĐ
7 Nhận xét chi ủy nơi cư trú Mẫu 5A - KNĐ
8 Nghị quyết chi bộ đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 6 - KNĐ
9 Nghị quyết của Đảng ủy đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 8 - KNĐ
10 Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Mẫu 10 - KNĐ
11 Bản nhận xét đảng viên dự bị Mẫu 11 - KNĐ
12 Tổng hợp ý kiến nhận xét (chi ủy thực hiện) Mẫu 12 - KNĐ
13 Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu 12B - KNĐ
14 Ý kiến nhận xét của Đoàn thể nơi đảng viên dự bị sinh hoạt Mẫu 12C - KNĐ
15 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ Mẫu 13-KNĐ
16 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy Mẫu 15 - KNĐ