Giới thiệu - Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

(Kèm theo Quyết định số 399/QĐ-ĐHBL ngày 30/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH HỘI ĐỒNG

01

TS Phan Văn Đàn

Hiệu trưởng

Chủ tịch

02

TS. Tiền Hải Lý

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

03

TS .Ngô Đức Lưu

Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên

04

ThS. Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

05

TS. Tô Vĩnh Sơn

Trưởng khoa Kinh tế

Thành viên

06

ThS. Trịnh Hữu Lực

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Thành viên

07

TS. Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa Nông nghiệp

Thành viên

08

TS. Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó Trưởng khoa Sư phạm

Thành viên

09

ThS. Trần Khánh Luân

Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Thành viên

10

TS. Võ Hoàng Khiêm

Giảng viên BM LLCT

Thành viên

11

TS. Trương Thu Trang

Giảng viên Khoa Sư phạm

Thành viên

12

TS Lê Mỹ Phương

Giảng viên Khoa Nông nghiệp

Thành viên

13

Mời TS Cao Xuân Thu Vân

Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam

Thành viên

14

Mời ThS Huỳnh Hùng Dũng

Phó Giám đốc Sở GD - KH - CN Bạc Liêu

Thành viên

15

Mời CN Lê Chí Tôn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Thành viên

16

Mời ThS Trịnh Công Vinh

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Thành viên

17

Mời ThS. Ngô Trúc Loan

Trưởng Phòng nhân sự tổng hợp VNPT Bạc Liêu

Thành viên

18

Mời TS. Lê Anh Xuân

Giám đốc Công ty Trúc Anh

Thành viên

19

Mời ThS Nguyễn Duy Kim Hằng

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Việt Úc

Thành viên

20

Mời ThS. Nguyễn Trúc Chi

Phó Giám đôc Ngân hàng OCB-CN Bạc Liêu

Thành viên

21

ThS. Phạm Đình Trí

Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT

Thư ký (KHCN)