Lịch thi

Lịch thi học kỳ

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch thi kết thúc học phần từ ngày 06/06/2022 đến 16/06/2022 năm học 2021-2022

Lịch thi kết thúc học phần lần 2 lớp 15CM và các lớp có sinh viên bị F0 thi lại

Lịch thi kết thúc học phần 14DLKT.BL 

Danh sách cán bộ coi thi kết thúc học phần từ ngày 19/04/2022 đến 22/04/2022 năm học 2021-2022

Danh sách cán bộ coi thi kết thúc học phần từ ngày 28/02/2022 đến 06/03/2022 năm học 2021-2022

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 đợt 2 năm học 2021-2022 

Lịch thi kết thúc học phần trực tuyến năm học 2021-2022 (Bổ sung)

Danh sách cán bộ coi thi kết thúc học phần trực tuyến năm học 2021-2022