ĐBCL - Quy trình - Biểu mẫu

Quy trình - Biểu mẫu

QUY TRÌNH

QT01 Quy trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh chiến lược


QT02 Quy trình Thiết lập mục tiêu chất lượng

BM01 Mẫu mục tiêu chất lượng của Trường

BM02 Mẫu kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường

BM03 Mẫu mục tiêu chất lượng của đơn vị

BM04 Mẫu kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị

BM05 Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng


QT03 – Quy trình Khảo sát sự hài lòng của SV về hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động hỗ trợ của Nhà trường

BM01 Danh sách giảng dạy theo học phần

BM02 Phiếu khảo sát sự hài lòng của SV về hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động hỗ trợ của Nhà trường

BM03 Báo cáo khắc phục


QT04 – Quy trình Khảo sát sinh viên cuối khóa

BM01 Phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa

BM02 Báo cáo khắc phục


QT05 – Quy trình Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp

BM01 Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

BM02 Báo cáo khắc phục


QT06 – Quy trình Khảo sát cán bộ, giảng viên, nhân viên

BM01 Phiếu khảo sát cán bộ, nhân viên

BM02 Phiếu khảo sát giảng viên

BM03 Báo cáo khắc phục


QT07 – Quy trình Khảo sát người sử dụng lao động

BM01 Phiếu khảo sát người sử dụng lao động

BM02 Báo cáo khắc phục


QT08 – Quy trình Tự đánh giá CSGD

BM01 Mẫu quyết định thành lập Hội đồng TĐG CSGD

BM02 Mẫu Kế hoạch TĐG CSGD

BM03 Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng

BM04 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí

BM05 Mẫu báo cáo tiêu chuẩn

BM06 Mẫu Danh mục minh chứng và hướng dẫn mã hóa minh chứng

BM07 Mẫu Báo cáo tự đánh giá


QT09 – Quy trình Tự đánh giá CTĐT

BM01 Mẫu quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT

BM02 Mẫu Kế hoạch TĐG CTĐT

BM03 Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng

BM04 Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí

BM05 Mẫu báo cáo tiêu chuẩn

BM06 Mẫu Danh mục minh chứng và hướng dẫn mã hóa minh chứng

BM07 Mẫu Báo cáo tự đánh giá


QT10 – Quy trình kiểm định chất lượng


QT11 – Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá

BM01 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá

BM02 Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau đánh giá


QT12 – Quy trình Dự giờ

BM01 Phiếu đánh giá giờ giảng

BM02 Phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng

BM03 Danh sách giảng viên được dự giờ

BM04 Danh sách giảng viên đi dự giờ

BM05 Báo cáo kết quả dự giờ


QT13 – Quy trình Khảo sát tân sinh viên

BM01 Phiếu khảo sát tân sinh viên

BM02 Báo cáo khắc phục


QT14 – Quy trình Khảo sát cựu sinh viên

BM01 Phiếu khảo sát cựu sinh viên

BM02 Báo cáo khắc phục

BIỂU MẪU

Biểu mẫu tự đánh giá chương trình đào tạo

Mẫu viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo công văn 2085 (Mẫu mới)

Mẫu danh mục minh chứng (dành cho các nhóm chuyên trách)


Biểu mẫu tự đánh giá cơ sở giáo dục

Mẫu viết báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 12

Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí (dành cho các nhóm chuyên trách)

Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí (dành cho các nhóm chuyên trách)

Mẫu danh mục minh chứng (dành cho các nhóm chuyên trách)


Mẫu phiếu lấy ý kiến

Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ hỗ trợ của nhà trường

Mẫu phiếu khảo sát chuẩn đầu ra

Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tạo

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng khóa học

Mẫu phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Mẫu phiếu khảo sát tân sinh viên

Mẫu phiếu khảo sát cựu sinh viên

Mẫu phiếu khảo sát nhà sử dụng lao động

Mẫu phiếu khảo sát cán bộ, nhân viên

Mẫu phiếu khảo sát giảng viên