Đào tạo - Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘ ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH

Áp dụng cho khóa

Khóa 11 Khóa 12 Khóa 13 Khóa 14

KHOA SƯ PHẠM

1

Tiếng việt và văn hóa việt nam

Xem tại đây Xem tại đây

2

Ngôn ngữ Anh

Xem tại đây Xem tại đây

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

Xem tại đây

KHOA NÔNG NGHIỆP

1

Nuôi trồng thủy sản

Xem tại đây Xem tại đây

2

Bảo vệ thực vật

Xem tại đây Xem tại đây

3

Khoa học môi trường

  Xem tại đây

4

Chăn nuôi

Xem tại đây Xem tại đây

KHOA KINH TẾ

1

Tài chính ngân hàng

Xem tại đây Xem tại đây

2

Quản trị kinh doanh

Xem tại đây Xem tại đây

3

Kế Toán

Xem tại đây Xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘ CAO ĐẲNG

STT

NGÀNH

Áp dụng cho khóa

Khóa 11 Khóa 12 Khóa 13 Khóa 14

1

Giáo dục mầm non

Xem tại đây Xem tại đây