Giới thiệu - Hội đồng trường

Hội đồng trường

 

 

TS. NGÔ ĐỨC LƯU

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913610007

Email: ndluu@blu.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2021-2026

(Thành lập theo Quyết định 120/QĐ-UBND, ngày 16/02/2022 và

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND Tỉnh Bạc Liêu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ / CÔNG VIỆC

CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG

EMAIL

1

Ngô Đức Lưu

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Chủ tịch HĐ

ndluu@blu.edu.vn

2

Tô Việt Thu Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thành viên

 

3

Lâm Thị Sang

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT

Thành viên

 

4

Ngô Công Hầu

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Nội vụ

Thành viên

 

5

Lưu Hoàng Ly

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở NN&PTNT

Thành viên

 

6

Nguyễn Chí Dũng

Giám đốc VNPT Bạc Liêu

Thư ký HĐ

 

7

Phan Văn Đàn

UVBTV Đảng ủy, Hiệu trưởng

Thành viên

pvdan@blu.edu.vn

8

Tiền Hải Lý

UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Thành viên

thly@blu.edu.vn

9

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn CS

Thành viên

nhtam@blu.edu.vn

10

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC

Thành viên

tnbang@blu.edu.vn

11

Nguyễn T. Kim Xuân

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Khoa Sư phạm

Thành viên

ntkxuan@blu.edu.vn

12

Tô Vĩnh Sơn

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo

Thành viên

tvson@blu.edu.vn

13

Võ Hoàng Khiêm

Giảng viên Khoa Kinh tế

Thành viên

vhkhiem@blu.edu.vn

 

14

 

Hồ Hữu Tường

 

Đảng ủy viên, Tổ phó Tổ ĐBCLGD

 

Thành viên

hhtuong@blu.edu.vn

Bổ sung theo 03/QĐ-UBND 08/01/2024

15

Đặng Đan Thanh

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

Bổ sung theo 04/QĐ-UBND 08/01/2024

 

 


 

VĂN BẢN PHÁP QUY

STT

TÊN VĂN BẢN

CHI TIẾT

1

Công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu thành lập Hội đồng trường Xem tại đây

2

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bố sung một số điều luật của Luật giáo dục đại học

Xem tại đây

3

Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018

Xem tại đây

 

VĂN BẢN BAN HÀNH

STT

TÊN VĂN BẢN

CHI TIẾT

1

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Bạc Liêu Xem tại đây

2

Quy chế Tài chính Trường Đại học Bạc Liêu

Xem tại đây

3

Đề xuất mở ngành đào tạo mới

Xem tại đây
4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bạc Liêu Xem tại đây
5    
6 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Bạc Liêu Xem tại đây
7 Thông qua Phương án tự chủ tài chính Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2022 - 2026 Xem tại đây
8    
9 Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại hoạc Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem tại đây
10 Về việc công nhận chức danh Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem tại đây