Giới thiệu - Hội đồng trường

Hội đồng trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018-2022

(Thành lập theo Quyết định 2044/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của UBND Tỉnh Bạc Liêu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ / CÔNG VIỆC

CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG

EMAIL

1

Võ Hoàng Khiêm

Phó Bí thư ĐU, Phó HT

Chủ tịch HĐ

vhkhiem@blu.edu.vn

2

Lâm Thị Sang

Giám đốc Sở GDKH&CN

Thành viên

 

3

Trịnh Hoài Thanh

Nguyên Phó GĐ Sở NN&PTNT

Thành viên

 

4

Ngô Công Hầu

GĐ Sở Nội vụ

Thành viên

 

5

Lê Chí Tôn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bạc Liêu

Thành viên

 

6

Dương Việt Hằng

Phó Bí thư ĐU, Phụ trách Khoa SP

Thư ký HĐ

dvhang@blu.edu.vn

7

Nguyễn Hữu Tâm

P. Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

nhtam@blu.edu.vn

8

Ngô Đức Lưu

Trưởng Khoa CNTT

Thành viên

ndluu@blu.edu.vn

9

Tiền Hải Lý

Trưởng Khoa NN

Thành viên

thly@blu.edu.vn

10

Nguyễn T. Kim Xuân

Trưởng BM KHCB SP

Thành viên

ntkxuan@blu.edu.vn

11

Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng HC-TC

Thành viên

tnbang@blu.edu.vn

12

Ngô Trúc Phương

Chủ tịch công đoàn CS

Thành viên

ntphuong @blu.edu.vn

13

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đoàn TNCSHCM

Thành viên

nvtrong@blu.edu.vn

14

Tô Vĩnh Sơn

Trưởng Khoa KT

Thành viên

tvson@blu.edu.vn

15

Trần Thanh Dũng

Phó trưởng BM GDTC

Thành viên

ttdung@blu.edu.vn


VĂN BẢN PHÁP QUY

STT

TÊN VĂN BẢN

CHI TIẾT

1

Công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu thành lập Hội đồng trường Xem tại đây

2

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bố sung một số điều luật của Luật giáo dục đại học

Xem tại đây

3

Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018

Xem tại đây