Quản trị - Quy trình - Biểu mẫu

Quy trình - Biểu mẫu

QUY TRÌNH CÔNG TÁC

STT

Tên qui trình

Chi tiết

1

Quy trình mua sắm Xem tại đây

2

Quy trình tổ chức sự kiện Xem tại đây
3 Quy trình điều xe Xem tại đây
4 Quy trình điều động viên chức - người lao động Xem tại đây
5 Quy trình đào tạo bồi dưỡng viên chức Xem tại đây
6 Quy trình tiếp nhận và quản lý sinh viên KTX Xem tại đây
7 Quy trình nhận trợ cấp và đền bù phí đào tạo sau đại học Xem tại đây
8 Quy trình thanh toán BHXH Xem tại đây
9 Quy trình cấp giấy đi đường - Giấy giới thiệu Xem tại đây
10 Quy trình soạn thảo và trình ký văn bản Xem tại đây
11 Quy trình xử lý công văn đến Xem tại đây
12 Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 Xem tại đây
13 Quy định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng và tương đương Xem tại đây