Đào tạo - Chuẩn đầu ra

Đào tạo - Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

NỘI DUNG

Chi tiết

1

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Xem tại đây
2 Bảo vệ thực vật Xem tại đây
3 Chăn nuôi Xem tại đây
4 Kế toán Xem tại đây
5 Tài chính - Ngân hàng Xem tại đây
6 Quản trị kinh doanh Xem tại đây