Giới thiệu

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Bạc Liêu

Tên tiếng Anh: BAC LIEU UNIVERSITY 

Tên viết tắt: Tiếng việt ĐHBL - Tiếng Anh BLU

Trường ĐHBL (ĐHBL) là trường đại học công lập, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa hệ, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập Trường ĐHBL là phù hợp theo ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Về đào tạo: Tổ chức đào tạo đa dạng các cấp trình độ từ cao đẳng, đại học đến sau đại học và tổ chức các loại hình liên thông, vừa học vừa làm, liên kết, v.v. nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao và đa dạng của xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) của vùng Bán đảo Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Về khoa học công nghệ: Tổ chức nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng, chú trọng giải quyết các vấn đề cấp bách và lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vùng. Tập trung nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ưu tiên giải quyết các vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm và thực hiện các dịch vụ khoa học phục vụ cộng đồng.

Về phục vụ cộng đồng: Tổ chức kết nối cộng đồng, chia sẻ tri thức và phụng sự xã hội. Thực hiện nhiệm vụ tiên phong trong việc tiếp thu và phổ biến kiến thức, tiếp nhận và chuyển giao các thành tựu khoa học tiên tiến, thúc đẩy KT-XH của Bạc Liêu và Bán đảo Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.

Sứ mạng

Trường ĐHBL là cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học chất lượng cao; cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng phát triển tự thân, triển khai ứng dụng và làm việc trong môi trường cạnh tranh; Trường ĐHBL giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, văn hóa du lịch và giáo dục chất lượng cao là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu về phát triển KT-XH của địa phương và cả nước cũng như hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Trường ĐHBL hướng đến trở thành một trường đại học định hướng ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng cho sự phát triển KT-XH của vùng Bán đảo Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Trường là một địa chỉ tin cậy về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; là môi trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam..

IV. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10-NQ/HĐT ngày 08/12/2022 của Hội Đồng Trường Trường Đại học Bạc Liêu)

"Kiến tạo - Khai phóng - Toàn diện - Chất lượng"

Kiến tạo: Trường Đại học Bạc Liêu chủ động kiến thiết, tạo dựng môi trường giáo dục tích cực theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, giàu trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Khai phóng: Phương pháp giáo dục của Nhà trường là chú trọng khai phá và giải phóng tư duy, hành vi lối mòn để tiếp cận nhanh chóng với tinh hoa thế giới. Giáo dục hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người học và trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tinh thần khởi nghiệp, sẵn sàng cho một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng.

Toàn diện: Trường tập trung đào tạo con người toàn diện bao gồm trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc, kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, kiến thức chuyên ngành trên kiến thức nền rộng. Người học được phát triển khả năng tư duy tự do và độc lập, đi kèm với ý thức trách nhiệm về bản thân và cộng đồng, hướng tới con người phát triển tự nhiên, có trí tuệ, sức khoẻ, tinh thần, kỹ năng và sự nhân văn. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ là nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Chất lượng: Trường Đại học Bạc Liêu hướng đến việc lấy người học làm trung tâm, sử dụng tiêu chí “chất lượng” như là một công cụ có thể đo lường chỉ số hài lòng người học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan. Trên cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu của đa dạng người học và thoả mãn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của các bên liên quan, trường từng bước xây dựng uy tín chất lượng đào tạo

 III. HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng: Chất lượng trong giáo dục, đào tạo là cam kết, là yếu tố quan tâm hàng đầu trong mọi hoạt động và là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển bền vững.

Sáng tạo: Sáng tạo là yếu tố quyết định sự phát triển đa dạng trong mọi hoạt động, đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu và thúc đẩy cho sự đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Trách nhiệm: Trách nhiệm là yếu tố then chốt trong khẳng định vai trò, sứ mạng và thực hiện trách nhiệm gắn kết, phục vụ cộng đồng và phụng sự xã hội.

Hội nhập: Là xu thế và là động lực cho sự phát triển toàn diện nhà trường