NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024
08/06/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
08/06/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Giải pháp bảo đảm quyền học tập của trẻ em khuyết tật - thực tiễn tại tỉnh Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Giải pháp bảo đảm quyền học tập của trẻ em khuyết tật - thực tiễn tại tỉnh Bạc Liêu.”
02/06/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp ứng dụng giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam trong an định tinh thần người dân Bạc Liêu trước bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp ứng dụng giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam trong an định tinh thần người dân Bạc Liêu trước bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay”
16/05/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”
17/04/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
22/03/2023

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học
16/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.”
14/03/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu”
09/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng trang thông tin và quản lý Tạp chí khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng trang thông tin và quản lý Tạp chí khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”
06/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học trường Đại học Bạc Liêu”
03/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”
02/03/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”
02/03/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: "Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên"

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: "Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên"
23/02/2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023
06/02/2023