Quản trị - Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

Phát triển đào tạo và đảm bảo chất lượng

Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, quy mô đào tạo được mở rộng hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng của xã hội, đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng giáo dục của một cơ sở đào tạo đại học.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và quan hệ đối ngoại 

Xây dựng nền tảng của một đại học định hướng ứng dụng. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của địa phương và vùng bán đảo Cà Mau

Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy 

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao số lượng và chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên, chuyên viên theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường ĐHBL theo định hướng đại học ứng dụng

Phát triển cơ sở vật chất và tài chính

Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; Sử dụng hợp lý diện tích đất hiện có để xây dựng các cơ sở thực tập, thực hành, sản xuất của các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường; Tăng qui mô, đa dạng hóa, thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Đẩy mạnh Công tác sinh viên, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và văn hóa đại học

Đảm bảo thực hiện các tiêu chí đầu ra của sinh viên Trường ĐHBL vững về kiến thức chuyên môn, giỏi về kỹ năng và chuẩn mực về thái độ; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên; Xác định và phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của Trường ĐHBL;tạo dựng môi trường văn hóa đại học tự do học thuật, tự chủ, sáng tạo.

Đổi mới quản trị đại học

Nâng cao chất lượng quản trị đại học theo mô hình quản trị tiên tiến; chuẩn hoá, quy trình hoá, tin học hoá hoạt động của hệ thống quản lý các cấp.