Giới thiệu - Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

 

TS. PHAN VĂN ĐÀN

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học vị: Tiến sĩ kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0918023310

Email: pvdan@blu.edu.vn

   

TS.GVC TIỀN HẢI LÝ

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Tiến sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0908281287

Email: thly@blu.edu.vn