ĐBCL - Ba công khai

Ba công khai

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

        Công khai cam kết chất lượng giáo dục

        Công khai chất lượng giáo dục thực tế 

        Triết lý giáo dục của Trường Đại học Bạc LIêu 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

         Thông báo về việc tạm thu học phí chính quy năm 2023-2024

         Học phí, học phí học lại trình độ Đại học, Cao đẳng chính quy, và học phí đại học liên thông năm 2022-2023

         Cơ sở vật chất

         Đội ngũ giảng viên         

3. Công khai tài chính

        Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023

        Công khai quyết toán năm 2021

        Công khai Tài chính năm 2020

       – Công khai Tài chính năm 2019 (Biểu mẫu 21 theo thông tư 36 Bộ Giáo dục)

       – Công khai thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2020

       – Công khai dự toán năm 2021

       – Công khai dự toán năm 2020

       – Công khai quyết toán năm 2019

       – Công khai dự toán năm 2019

       – Công khai quyết toán năm 2018

      – Công khai dự toán năm 2018

      – Công khai dự toán năm 2017

      – Công khai quyết toán năm 2017

      – Công khai dự toán năm 2016

      – Công khai quyết toán năm 2016

      – Công khai dự toán năm 2015

      – Công khai dự toán năm 2014

4. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

– Khảo sát năm 2021

– Khảo sát năm 2020

– Khảo sát năm 2019

– Khảo sát năm 2018