PGS,TS. Từ Diệp Công Thành

Ảnh đại diện

PGS,TS. Từ Diệp Công Thành

Thông tin

Liên hệ

Giới thiệu

Các hướng nghiên cứu
Vật lý neutron:
- Kỹ thuật phân tích nguyên tử và hạt nhân;
- Kỹ thuật hạt nhân

Dự án:

- Xác định các nguyên tố vi lượng trong móng tay của bệnh nhân ung thư bằng phương pháp phân tích nguyên tử và hạt nhân (NAFOSTED, 2018, 103.04-2017.311)
- Điều tra tổng hoạt tính alpha và beta trong rau bina quanh thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM, C2015-18-09)
- Nghiên cứu chế tạo đồng vị phóng xạ bằng cách kích hoạt nơtron sử dụng Am-Be để chuẩn hóa hiệu quả máy dò HPGe (ĐHQG-HCM, B2012-18-02)
- Phát triển phương pháp chuẩn hóa k0-INAA trong Phân tích hoạt hóa neutron sử dụng nguồn neutron Am-Be (ĐHQG-HCM, B2008-19-8

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2013 - nay)
1. Lê Công Hào, Nguyễn Văn Thắng, Huỳnh Nguyễn Phong Thu và Huỳnh Trúc Phương, Tổng hoạt độ alpha và beta và liều lượng hiệu quả cam kết hàng năm do hạt nhân phóng xạ tự nhiên trong một số mẫu rau muống (ipomoea aquatica Forssk) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tạp chí phóng xạ môi trường, Tập 73 (2017), tr.44-50
2. Trần Xuân Hồi, Huỳnh Trúc Phương và Nguyễn Văn Hùng, Ước tính liều lượng bên trong cho công nhân sản xuất 131I từ phương pháp lấy mẫu không khí, Đo lường Bảo vệ Bức xạ, Vol.175, No.1 (2017), pp.58-64
3. Trần Xuân Hội, Huỳnh Trúc Phương và Nguyễn Văn Hùng, Sử dụng điện thoại thông minh làm máy dò chuyển động để thu thập dữ liệu vi môi trường thời gian để ước tính liều hít phải, Bức xạ ứng dụng và đồng vị, Tập.115 (2016), tr.267-273
4. Huỳnh T. Phương, Văn T. T. Trang, Mai V. Nhơn, Phát triển phương pháp chuẩn hóa k0-INAA bằng cách kích hoạt nơtron với nguồn Am – Be, Bức xạ ứng dụng và đồng vị, Tập 70 (2012) tr.478-482