NCKH - Thông báo

Thông báo

Thông báo Chương trình học bổng danh giá Chevening Anh năm học 2023-2024

07/10/2022
Thông báo Chương trình học bổng danh giá Chevening Anh năm học 2023-2024

Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

04/06/2021
Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

07/06/2021
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

07/06/2021
Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

Khoa Kinh tế tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật, trình độ đại học"

04/03/2023
Khoa Kinh tế tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật, trình độ đại học”

Hội thảo Khoa học Quốc gia

23/02/2023
Hội thảo Khoa học Quốc gia "Giáo dục vì sự Phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam".

Hội thảo Ứng dụng CNTT, truyền thông trong đào tạo và chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học

23/02/2023
Hội thảo Ứng dụng CNTT, truyền thông trong đào tạo và chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học

Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023

23/02/2023
Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023