Thứ 6, 23/02/2024

Tuyển sinh mở các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn và Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

06/01/2024

1. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có chuyên ngành phù hợp

2. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có chuyên ngành phù hợp

3. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ

4. Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngắn hạn Nghệp vụ Kỹ năng dạy học Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh cấp TH và THCS

5. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho GV ĐH, CĐ

6. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho GV ĐH, CĐ

7. Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ĐH, CĐ

8. Thông báo tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên ĐH,CĐ

9. Thông báo tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng

10. Thông báo tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng ngắn hạn Kỹ năng giao tiếp cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong giao tiếp

11. Thông báo tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng ngắn hạn Nghiệp vụ Lễ Tân - Khánh Tiết

12. Thông báo tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng ngắn hạn Nghiệp vụ Tiếng anh nhà hàng khách sạn và du lịch

 

02913822653
mail@blu.edu.vn